فریدون فرخزاد را بهتر بشناسیم

فوران استعداد و خلاقیت هنری در زمانه معیارهای خط‌کشی شده. گفت‌وگو با صدای امریکا.
http://www.youtube.com/watch?v=Z-A9hQKXn3A