بخش فارسی رادیو صدای امریکا در روز انتخابات تاریخی ایا لات متحده امریکا سه شنبه چهارم نوامبر ٢٠٠٨

http://www.vokradio.com/content/view/334/69